2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ İLANI

2012-2013 Öğretim Yılında, kurumumuzca merkez ve köylerde açılacak olan açılacak kurslarda ihtiyaç olması halinde 13 Mayıs 2011 Tarih ve 2205 Sayılı Bakanlık Olur´ u ile yayınlanan "Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge" ile diğer ilgili yönetmelik ve yasalar doğrultusunda ek ders ücreti karşılığında ücretli usta öğretici görevlendirilmek üzere başvurular alınacaktır.Başvurular 17/09/2012  tarihinde Başlayacak ve12/10/2012 tarihinde sona erecektir.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezinde görev almak isteyen Usta öğreticilerin aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen merkezimize başvurmaları gerekmektedir. Belgeler plastik dosya içerisinde başvuru dilekçesi ile teslim edilecektir.

 

İstenilen Belgeler: 
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
2- Öğrenim Belgesi Fotokopisi 
3- Branşında yeterli olduğuna dair belge ,Elinde Bulunan diğer belgeler(Bilgisayar ,Dil Vb.)
4- Bir Adet Fotoğraf 
5- Sabıka Kaydı (Göreve Başlarken) 
6- Sağlık Raporu (Göreve Başlarken) 
7- Banka Hesap Numarası Vezirköprü Halk Bankası Şubesi’nde (Göreve Başlarken) 
Eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI:

Dayanak: MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 13 Mayıs 2011 tarih ve 2205 sayılı yönergesi 
Madde 9- Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirme
1- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır. 
2- Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur.Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır. 
3- Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir. 
4- Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 
d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.
5- Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; 
a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak. 
b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak, 
c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak, 
ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, 
d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, 
e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,
f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez. 
g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır. 
6- Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. 
7- ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır. Bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır.

8- Merkez yönetimince düzenlenen kurslarda görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğretici için bir genel değerlendirme raporu hazırlanır ve bu rapor dosyasında saklanır. Tekrar görevlendirmede bu raporlar dikkate alınır. Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen ücretli usta öğreticilere tekrar görev verilmez.

 

 

Eyüp KUMAŞ

Uzman  Öğretmen

Halk Eğitimi Merkezi MüdürüYazdır: